Спортивні ініціативи Харкова

Положення

про проведення щорічного конкурсу перспективних розробок в організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова»1. Загальні положення 

Положення про проведення щорічного конкурсу перспективних розробок в організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова» (далі – Положення) розроблено на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки. Цим Положенням регулюється процедура проведення конкурсу проектів перспективних розробок в організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова» (далі – Конкурс). Організатором Конкурсу є Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (далі – Департамент). Конкурс проводиться щорічно, починаючи з 2013 року. До участі в Конкурсі приймаються спортивні іміджеві проекти, реалізація яких передбачається на території міста Харкова. Оргкомітет гарантує, що всі ідеї, документи та бізнес-проекти в рамках конкурсного відбору будуть розглядатися конфіденційно. 

2. Мета Конкурсу 

Метою Конкурсу є відбір проектів, що сприяють зміцненню іміджу Харкова як спортивної столиці України (далі – проекти). 

3. Учасники Конкурсу 

Конкурс є відкритим. Конкурсний відбір проектів базується на принципах рівності та об'єктивності. До участі в Конкурсі запрошуються юридичні особи, фізкультурно-спортивні організації, заклади освіти і науки, громадські об'єднання міста Харкова, фізичні особи, що досягли 18-річного віку, які в установленому порядку надали на розгляд проект. 

4. Подача заявок і проектів 

4.1. Учасники Конкурсу подають відповідні заявки на Конкурс стандартної форми згідно з додатком 1 до Положення особисто або поштою на адресу Департаменту: 61003, м. Харків, м-н Конституції, б. 7, каб. 11. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
4.2. Строк прийому заявок щорічно з 10 січня до 10 листопада. 
4.3. Разом із заявкою надається інформаційна форма згідно з додатком 2 до Положення та повний пакет документів до проекту. 
4.4. Заявки та інші документи, визначені в п. 4.3, надані після закінчення терміну прийому, зазначеного в цьому розділі Положення, не розглядаються 
і до участі в Конкурсі не допускаються. 

5. Основні завдання Конкурсу 

Основними завданнями Конкурсу є: 
- відбір проектів для їх реалізації в зміцненні іміджу міста як спортивної столиці України; 
- розвиток співпраці органів місцевого самоврядування з територіальною громадою міста, організаціями та установами, суб'єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями в розробці та реалізації проектів; 
- створення бази даних перспективних спортивних іміджевих проектів; 
- узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на зміцнення спортивного іміджу міста; 
- вдосконалення інформаційної політики з питань зміцнення спортивного іміджу міста. 

6. Основні напрямки, за якими розробляються проекти 

Основними напрямками, за якими розробляються проекти, є: 
- підготовка і проведення змагань світового рівня з олімпійських і неолімпійських видів спорту в Харкові; 
- розвиток фізкультурної освіти як компонента масової фізичної культури; 
- розробка і реалізація інноваційних проектів у сфері зміцнення іміджу міста як спортивної столиці України; 
- розробка та реалізація інноваційних проектів реформування спортивної інфраструктури міста; 
- проекти з удосконалення спортивної інфраструктури міста з урахуванням проведення в Харкові спортивних змагань міжнародного рівня; 
- удосконалення механізмів організації проведення в Харкові спортивних змагань міжнародного рівня; 
- наукове та інформаційне забезпечення розвитку спортивного іміджу міста шляхом упровадження сучасних маркетингових технологій; 
- організація співпраці органів місцевого самоврядування з потенційними інвесторами у спортивну інфраструктуру міста в рамках просування іміджу Харкова як спортивної столиці України. 

7. Номінації Конкурсу 

Щорічний Конкурс проводиться у такій номінації: «Кращий проект з організації та проведення спортивних змагань». 

8. Організаційне забезпечення Конкурсу 

8.1. Для організації Конкурсу створюється рада щорічного Конкурсу (далі – Рада). 
8.2. Рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з організації та проведення Конкурсу. 
8.3. Формою роботи Ради є засідання, які скликає голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови Ради. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів. 
8.4. Склад Ради затверджується розпорядженням міського голови. Голова Ради, заступник голови Ради, відповідальний секретар і члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 
8.5. Рада: 
- затверджує план організаційно-практичних заходів; 
- затверджує порядок реєстрації проектів, вимоги до них і порядок їх оцінювання; 
- розробляє умови Конкурсу, зокрема щодо формування вимог до змісту проектів, порядку їх оцінювання; 
- приймає рішення про оголошення Конкурсу; 
- визначає обсяг видатків, необхідних для організації проведення Конкурсу; 
- здійснює оцінювання проектів; 
- визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про нагородження та фінансування проектів; 
- розглядає звернення і скарги з питань, пов'язаних із реєстрацією учасників Конкурсу. 
8.6. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менше ніж половина її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

9. Процедура проведення Конкурсу 

9.1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Ради. 
Оголошення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформації та розміщуються на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та веб-сторінці Департаменту. 
9.2. Для участі в Конкурсі надаються такі документи: 
- заявка для участі в Конкурсі, оформлена згідно з додатком 1 до Положення; 
- інформаційна форма згідно з додатком 2 до Положення; 
- друковані матеріали за проектами, які надаються на Конкурс. 
9.3. Рада проводить прийом, реєстрацію та розгляд проектних пропозицій протягом одинадцяти місяців із дати публікації оголошення про проведення Конкурсу. Порядок проведення реєстрації проектів, а також вимоги до їх розробки розміщуються на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та на веб-сторінці Департаменту протягом трьох днів із дати публікації оголошення про проведення Конкурсу. 
9.4. Вимоги до оформлення матеріалів проекту. 
Текстова частина проекту не повинна перевищувати 10 сторінок формату А4 (текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5-й міжрядковий інтервал; ліве поле ¬– 2 см, верхнє, нижнє і праве – 1 см, формат роботи – MS Word). Рисунки, таблиці та інші графічні зображення, а також фотографії оформлюються окремим додатком. Матеріали проекту надаються державною мовою. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) вживаються тільки після зазначення повної назви терміну. Оформлення заголовка: перший рядок повинен містити назву проекту великими буквами; другий рядок – ініціали, прізвище автора (або прізвища авторів), для юридичної особи – юридична назва. 
9.5. Зміст проекту. 
9.5.1. Визначення проблеми і завдання: 
- обґрунтований опис проблеми; 
- мета і конкретні завдання проекту; 
- унікальність проекту. 

9.5.2. Діяльність, методи та етапи виконання проекту: 
- шляхи вирішення визначених у проекті завдань; 
- організація підготовки і проведення проекту; 
- планування впровадження проекту; 
- виконавці заходів проекту (організації та установи, задіяні в реалізації проекту); 
- соціальні групи населення, на які розраховано проект; 
- маркетингова стратегія реалізації проекту; 
- етапи виконання проекту і терміни їх реалізації. 

9.5.3. Фінансово-економічні показники проекту (обґрунтування): 
- загальна вартість проекту; 
- розклад витрат, необхідних для вирішення запропонованих у проекті заходів, і визначення джерел фінансування (у тому числі витрат на заробітну плату, устаткування тощо); 
- заходи проекту, на які спрямовано інвестиції; 
- рентабельність реалізації проекту; 
- бізнес-план реалізації проекту. 

9.5.4. Висновки щодо реалізації проекту: 
- соціально-економічні підсумки проекту; 
- однократний або багатократний проект (обґрунтування); 
- вплив проекту на популяризацію і розвиток іміджу міста Харкова як спортивної столиці України. 
9.6. Усі надіслані для участі в Конкурсі заявки і матеріали не рецензуються та не повертаються. Організатори залишають за собою право використовувати матеріали, представлені на Конкурс, в некомерційних цілях у порядку, передбаченому законодавством про авторське право. 
9.7. Фінансування заходів щодо реалізації проектів – переможців Конкурсу здійснюється в рамках бюджетних призначень у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

10. Оцінка проектів 

10.1. Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями: 

10.1.1. Відповідність проекту Стратегії економічного і соціального розвитку міста Харкова: 

4 - повністю відповідає; 
2 - частково відповідає; 
1 - певною мірою відповідає; 
0 - не відповідає. 

10.1.2. Рівень учасників, на яких розраховано проект: 

5 - світові зірки спорту; 
3 - європейський рівень; 
1 - всеукраїнський рівень; 
0 - місцевий рівень. 

10.1.3. Творчий підхід та оригінальність проекту: 

3 - повністю присутній; 
2 - частково присутній; 
1 - певною мірою присутній; 
0 - відсутній. 

10.1.4. Багатократність реалізації проекту: 

5 - проект щорічний із використанням світових стандартів; 
3 - щорічна реалізація проекту; 
1 - одноразовий проект; 
0 - проект неможливо реалізувати. 
10.1.5. Фінансово-економічні показники ефективності: 

чиста приведена вартість проекту: 
5 - більше 500 тис. гривень; 
3 - від 100 до 500 тис. гривень; 
1 - від 50 до 100 тис. гривень; 
0 - 50 тис. гривень і менше. 

рентабельність реалізації проекту: 
3 - 30 відсотків і більше; 
2 - від 20 до 30 відсотків; 
1 - від 15 до 20 відсотків; 
0 - 15 відсотків і менше. 

строк окупності проекту: 
3 - до 1 року; 
2 - від 1 до 2 років; 
1 - від 2 до 4 років; 
0 - більше 4 років. 

10.1.6. Рівень використання місцевих матеріальних і трудових ресурсів: 
3 - більше 80 відсотків; 
2 - від 40 до 80 відсотків; 
1 - від 20 до 40 відсотків; 
0 - 20 відсотків і менше. 

10.1.7. Частка участі залученого капіталу з позабюджетних джерел: 
5 - 70 відсотків і більше; 
3 - від 50 до 70 відсотків; 
1 - від 30 до 50 відсотків; 
0 - 30 відсотків і менше. 

10.1.8. Рівень використання сучасних маркетингових інструментів: 
5 - використана новітня маркетингова концепція; 
3 - використані оригінальні маркетингові методи; 
1 - використовуються застарілі маркетингові методи; 
0 - не використовуються. 

10.1.9. Строк виконання проекту: 
3 - до 1 року; 
2 - від 1 до 3 років; 
1 - від 3 до 5 років; 
0 - більше 5 років. 


10.2. Оцінка проектів здійснюється за максимальною кількістю балів, нарахованих за критеріями, визначеними в пункті 10.1 цього Положення. У разі якщо проекти набирають однакову кількість балів, то перевага віддається проекту, що набрав більшу кількість балів за критерієм п. 10.1.1. 

11. Визначення, нагородження переможців і призерів Конкурсу 

11.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються Радою за найбільшою кількістю набраних ними балів: 
- перше місце не присуджується, якщо проект не набрав 85 % від максимально можливої сумарної оцінки, зазначеної у пункті 10.1 цього Положення; 
- друге місце не присуджується, якщо проект не набрав 75 % від максимально можливої сумарної оцінки, зазначеної у пункті 10.1 цього Положення; 
- третє місце не присуджується, якщо проект не набрав 65 % від максимально можливої сумарної оцінки, зазначеної у пункті 10.1 цього Положення. 
11.2. Переможець Конкурсу отримує грошову винагороду у розмірі 3000 грн. Призери Конкурсу отримують грошову винагороду за II і III місце в розмірі 2000 грн і 1500 грн відповідно. 
11.3. Грошова винагорода виплачується переможцю та призерам Конкурсу в національній валюті одноразово. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді грошової винагороди, здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. Крім того, в межах бюджетних призначень Рада та організатори можуть встановлювати спеціальні нагороди окремим учасникам, які виявили оригінальність і креативний підхід при створенні проекту. 
11.4. Переможець та призери Конкурсу отримують грошову винагороду, розмір якої визначається рішенням Ради. 

12. Умови фінансування Конкурсу 

Витрати на організацію і проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на виконання заходів з проведення конкурсів і реалізації проектів у рамках Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2


Kharkiv Half Marathon 2020 стартует через:
днiчасимiнутисек Детальніше


Інформаційні платформи